Všeobecné obchodní podmínky

Ultina s.r.o. IČ:03669149, Riegrova 43A, 370 01 České Budějovice

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://aktivnesvozikem.cz/shop/, který je provozován společností Ultina s.r.o., IČ:03669149, se sídlem Riegrova 43A,  370 01 České Budějovice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23301. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Ultina s.r.o., IČ:03669149, se sídlem Riegrova 43A,  370 01 České Budějovice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23301 (dále jen  „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen  „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na  tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Prodávající: Prodávajícím je (společnost) Ultina s.r.o., IČ:03669149, se sídlem Riegrova 43A,  370 01 České Budějovice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23301.

Kupující: Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při  uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné  podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při  zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani  Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí  příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská smlouva: Smlouva kupní, o dílo, případně jiné  smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání  s osobními údaji Kupujících se řídí  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž  údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do  odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: frantisek.sindelar82@gmail.com). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese frantisek.sindelar82@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.  Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze  měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při  zpracování
dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po  vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídky s cenami uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální, platné a včetně příslušné sazby DPH, a to po  dobu, kdy  jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná  cena po  vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako  cena při  uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě  kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň  i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po  jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy  Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní  od  okamžiku, kdy  tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do  úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba na dobírku.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí  maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do  3 pracovních dní  od  uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž  se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno  při  převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od  úplného zaplacení kupní ceny, tj. od  připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Česká pošta.

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od  zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při  každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě  vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři  týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li  o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při  převzetí kupujícím.

Pro  uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při  uplatnění záruky následující práva: 
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.)  právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.)  v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.)  má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od  kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od  kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již  3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od  kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.)  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od  kupní smlouvy
Reklamaci lze  uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do  zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po  uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od  této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od  převzetí  zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od  Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od  smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem  Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od  Smlouvy v případě, kdy  Kupující neuhradí plnou výši  kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu  plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere  na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do  5 pracovních dnů ode dne, kdy  taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí  na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí  právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro  účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen  „Řím  I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím  I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost  zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do  nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl  záměr ustanovení, jež  má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po  případy, v nichž by  bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES)  č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost krajského soudu v Českých Budějovicích pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Českých Budějovicích.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2016. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.